Kontakt: stalowetloki@wp.pl
president (Andrzej): 604274972
v-president (Arek): 668103999